Licentieovereenkomst

VOORWAARDEN

Door het installeren van deze PowerBooster wordt akkoord gegaan dat wanneer uw besturingssysteem om wat voor reden dan ook problemen ondervind betreffende beschadiging en/of data verlies, dat deze problemen voor rekening zijn van de eindgebruiker. © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gezondheidsstatus en/of conditie van uw besturingssysteem voor het in gebruik nemen van de PowerBooster.

Door het installeren en in gebruik nemen van de programmatuur bevestigd u de acceptatie van de hierboven voorgestelde regels. Als er niet akkoord gegaan wordt met deze regelstelling verwachten we dat u staakt dit product te downloaden/te gebruiken.

Gaat u akkoord met de hierboven beschreven regelgeving dan zijn de hieronder besproken artikelen voor u van kracht…

Gebruiker en © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. komen het navolgende overeen:

 
ARTIKEL 1 GEBRUIKSRECHT

1.1 © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. verleent aan gebruiker het exclusieve recht om een exemplaar van de programmatuur op een systeem te installeren en te gebruiken. Het gebruiksrecht strekt zich uit tot de bij de programmatuur behorende documentatie.

1.2 Het gebruiksrecht gaat in nadat de betreffende download fee door de gebruiker betaald is en als © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. de gebruiker een download heeft aangeboden.

 

 

ARTIKEL 2 BEPERKING VAN HET GEBRUIKSRECHT

2.1 Gebruiker mag de programmatuur overal gebruiken op de configuratie die blijkens de actuele systeem vereisten ondersteund wordt door © 2010-2017 Tweak-Soft Inc.

2.2 Het gebruiksrecht omvat ook standaardaanpassingen aan en nieuwe versies van de programmatuur die ingevolge deze overeenkomst aan de gebruiker worden aangeboden als zijnde updates.

 

 

ARTIKEL 3 OVERDRAAGBAARHEID

3.1 © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. geeft geen enkele toestemming de gebruiker de programmatuur te verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, te koop aan te bieden op internet. Wordt dit door © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. toch geconstateerd dan zullen juridische acties worden ondernomen.

 

 

ARTIKEL 4 WIJZE VAN GEBRUIK

4.1 Gebruiker is gehouden de programmatuur op correcte wijze te gebruiken. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 van deze overeenkomst is het gebruiker, voor zover de wet zulks toelaat, niet toegestaan enige door © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. ter beschikking gestelde programmatuur of enig gedeelte daarvan, daaronder begrepen documentatie – op weke wijze ook vastgelegd- te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te deassembleren, te decompileren, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van © 2010-2017 Tweak-Soft Inc.

4.2 Tenzij © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. afwijkende bepalingen stelt, is het gebruiker toegestaan voor beveiligingsdoeleinden twee kopieën te maken van de programmatuur.

4.3 Gebruiker wordt aangeraden een back-upkopie te maken van de besturingssysteem bestanden, alvorens de programmatuur in gebruik te nemen. Deze back-up dient gemaakt te zijn in een situatie waarin zowel hard- als software optimaal en correct functioneerde. Bij gebreke hiervan is © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegevens en evenmin voor gevolgschade of winstverlies voor de gebruiker. Waaronder begrepen schade ten gevolge van onvakkundig gebruik.

 

 

ARTIKEL 5 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

5.2 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

5.3 Het is © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.

 

 

ARTIKEL 6 GARANTIE

6.1 Herstel van verminkte of verloren gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is gewijzigd. Hieronder valt ook het hernoemen van bestanden en/of programma files.

 

 

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. aanvaardt geen enkel verzoek tot schadevergoeding van welke aard dan ook. © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. is niet aansprakelijk voor de problemen die blijken voort te komen door onvakkundig gebruik van de programmatuur. © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. gaat ervan uit dat de gebruiker in het bezit is van een dekkende back-up besproken in artikel 4.3 , die de evt. ontstane problemen kan doen herstellen. Is hier door de gebruiker niet aan voldaan dan is © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. Het installeren van de programmatuur is dan ook op eigen risico!

PowerBooster © 2010-2017 Tweak-Soft Inc. wenst u veel plezier met deze release.

Powerbooster Sitemap

Met een klik alle pagina's bereikbaar!